Feltételek és adatvédelem

1.
Általános Rendelkezések, Az Általános Szerződési Feltételek Hatálya

 

1.1
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.paava.hu honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a SENIOR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6422 Tompa, Kossuth utca 1/a., cégjegyzékszám: 03-09- 101409, adószám: 11020466-2- 03, e-mail: info@paava.hu, postacím: 6422 Tompa, Kossuth utca 1/A, a továbbiakban: ”Senior Kereskedelmi Kft.”) által, a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.

1.2
A Honlap üzemeltetője a Senior Kereskedelmi Kft. A Senior Kereskedelmi Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely ruházati termékek elektronikus kereskedelmével is foglalkozik.

1.3
A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. április 29. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4
A Senior Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Senior Kereskedelmi Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

2.
A Felhasználásra Vonatkozó Rendelkezések

2.1
A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Senior Kereskedelmi Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Senior Kereskedelmi Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Senior Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Senior Kereskedelmi Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2
A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Senior Kereskedelmi Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Senior Kereskedelmi Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Senior Kereskedelmi Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A Senior Kereskedelmi Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3
A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Senior Kereskedelmi Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult.

2.4
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Senior Kereskedelmi Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: ”ASZ”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Senior Kereskedelmi Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Senior Kereskedelmi Kft. K&H Banknál vezetett 10402568-50526785-89531004 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel, stb.) eltávolítása, másolása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/paavaclothing (a továbbiakban: ”Facebook oldal”) és a www.instagram.com/paavaclothing oldalaknak (a továbbiakban: ”Instagram oldal”, a Facebook oldal és az Instagram oldal a továbbiakban együtt: ”Közösségi oldalak”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közösségi oldalakra a Senior Kereskedelmi Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Feltöltött képek”) a Senior Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonában áll. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közösségi oldalakra és a Feltöltött képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Közösségi oldalakon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Senior Kereskedelmi Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a Senior Kereskedelmi Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; a mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a Senior Kereskedelmi Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek. A Senior Kereskedelmi Kft. jogosult továbbá a Közösségi oldalakon a Senior Kereskedelmi Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 8. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.7
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Senior Kereskedelmi Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Senior Kereskedelmi Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A Senior Kereskedelmi Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése és kivizsgálása céljából.

2.8
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a Honlapon kívüli más, nem a Senior Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Senior Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet esetlegesen ért károkért.

2.9
A Senior Kereskedelmi Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Senior Kereskedelmi Kft. nem tartozik felelősséggel.

 

3.
A Szerződésekre Vonatkozó Általános Feltételek

3.1
A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Senior Kereskedelmi Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a Senior Kereskedelmi Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Senior Kereskedelmi Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ruházati termék (a továbbiakban: ”Ruházati termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre, a Szerződés(ek) tárgyát a Ruházati termék(ek) képezi(k). A Senior Kereskedelmi Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Ruházati termékek gyártójaként és/vagy tulajdonosaként jogosult a Ruházati termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Senior Kereskedelmi Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Ruházati termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Ruházati termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Ruházati termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Ruházati termékek konkrét tulajdonságait a Ruházati termék címkéje tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult olyan Ruházati termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Senior Kereskedelmi Kft. tulajdonát.

3.2
A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton és a Facebook oldalon keresztül történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Senior Kereskedelmi Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@paava.hu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni.

3.3
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Senior Kereskedelmi Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Senior Kereskedelmi Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Senior Kereskedelmi Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

 

4.
A Szerződések Megkötésének Menete

4.1
A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre kizárólag a Webáruházon keresztül van lehetősége, egyéb elektronikus módon, telefonon, faxon vagy személyesen szerződéskötésre nincs lehetőség. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Honlapon található Fiókom menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Ruházati terméke(ke)t a Webáruház felületén a méret,a szín és a darabszám kiválasztása után a kosárba helyezi, a ’kosárba teszem’ gombra történő kattintással. A Vevő a ’kosár megtekintése’ gombra, vagy a felső menüsor jobb szélén a kosár ikonra kattintással a vásárlás során bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő a Ruházati termék kosárba helyezése után tovább folytathatja a vásárlást. A Vevő a Ruházati termék(ek) kiválasztását követően kiválasztja a Szállítási módot (a továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Megrendelés véglegesítése előtt a Vevő a ’ Tovább a pénztárhoz’ gombra kattintással a Pénztár oldalon kiválaszthatja a Fizetési módot (a továbbiakban: ”Fizetési mód”), valamint köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult az esetlegesen hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási adatok megváltoztatására. A Megrendelés véglegesítésére és a Szerződés megkötésére a Vevőnek a ’megrendelés elküldése’ gombbal van lehetősége. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Senior Kereskedelmi Kft. és a Vevő között az adásvételi jogviszony a Fizetési mód, a Szállítási mód, valamint a Vevő adatainak megadását/ellenőrzését követően, a ’megrendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”) jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési módtól, illetve Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Ruházati terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Senior Kereskedelmi Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Senior Kereskedelmi Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Senior Kereskedelmi Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t.

4.2
Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Termék Vételára megegyezik a Megrendelés időpontjában a Honlapon a Termék mellett található Vételárral. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor – futárszolgálat által történő kézbesítés esetén – nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon is tájékozódhat. A Kiszállítási díjat a Vevőnek Megrendelésenként kell megfizetnie. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. bármikor jogosult a Kiszállítási díj módosítására. A megváltoztatott Kiszállítási díj a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Kiszállítási díj 1.490,- Ft, azaz ezernégyszáz-kilencven forint kivéve, ha a Vevő a Megrendelés során a Ruházati termék ún. Pick Pack Ponton történő átvételét jelölte meg. A Felek rögzítik, hogy a Pick Pack Pont alatt azokat a személyes átvételi pontokat értik, amelyek részletes listáját a Vevő a Honlapon találja. Ha a Vevő a Megrendelés során a Ruházati termék Pick Pack Ponton történő átvételét jelölte meg, a Kiszállítási díj 990,- Ft, azaz kilencszázkilencven forint. Ha a Vevő az adott Megrendelés során 20.000,- Ft, azaz húszezer forint érték felett vásárol Ruházati termékeket, a Senior Kereskedelmi Kft. az adott Megrendelés esetében nem számítja fel a Kiszállítási díjat.

4.3
Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. A megváltoztatott Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Senior Kereskedelmi Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Ruházati termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a Honlapon feltüntetett Vételár nyilvánvalóan hibás. A megváltozott Vételárról a Senior Kereskedelmi Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Senior Kereskedelmi Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a Senior Kereskedelmi Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

 

5.
A Szerződés Teljesítése

5.1
A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Ruházati termék minőségében és fő tulajdonságokban (méret, szín) megegyezik a Honlapon az adott típusú Ruházati termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Ruházati termékkel, azzal, hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Ruházati termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

5.2
A Honlapon az Ügyfelek és a Vevők számára megfelelő méretű Ruházati termékek kiválasztásának megkönnyítése érdekében mérettáblázat (a továbbiakban: ”Mérettáblázat”) található. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mérettáblázat, és az ahhoz tartozó képek csupán tájékoztató jellegűek, így a Ruházati termék tényleges méreteiben kisebb mértékben eltérhet. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Mérettáblázathoz tartozó képek illusztrációk, és a képeken szereplő modellekhez képest a Vevőn Ruházati termék esetenként eltérően állhat. A Vevő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az eltérő méretből fakadóan a jelen ÁSZF-ben foglalt igényeken túl semmilyen igénnyel nem léphet fel.

5.3
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Ruházati termék átvételére a Pick Pack Ponton vagy a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-660447, székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., továbbiakban: ”Futárszolgálat”) által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Senior Kereskedelmi Kft. szerződésszegésének és az ebből eredő károkért a Senior Kereskedelmi Kft. nem tartozik felelősséggel. Ha a Vevő a Megrendelés során a Szállítási mód megjelölésénél a házhozszállítást választotta, a szállítás pontos idejét a Senior Kereskedelmi Kft. e-mail útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően azzal, hogy a Ruházati termék kiszállítását végző futár a Ruházati termék kiszállításának napján az átadás- átvétel pontos helyének és időpontjának megjelöléséről telefonon tájékoztatja a Vevőt Ha a Vevő a Megrendelés során a Szállítási mód megjelölésénél a Ruházati termék Pick Pack Ponton történő átvételét választotta, a Ruházati termék Pick Pack Ponton történő átvételének lehetőségéről a Futárszolgálat e-mail és/vagy sms útján értesíti a Vevőt, miután a Ruházati termék a Pick Pack Pontba megérkezett. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ruházati termék személyes átvételére az e-mailben vagy sms-ben megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül a megjelölt Pick Pack Ponton van lehetősége. A Ruházati termék Pick Pack Ponton történő átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Ruházati terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény átvételével nyugtázni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezt követően a Senior Kereskedelmi Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Ruházati terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A futárszolgálat által történő kézbesítés során a Vevő köteles a csomagolást és a Ruházati terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és a Senior Kereskedelmi Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Ruházati terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Ruházati terméket megvizsgálni.

5.4
Ha a csomagolás és/vagy a Ruházati termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Ruházati terméket a futárral a Senior Kereskedelmi Kft. költségére visszaküldeni. Ezt követően a Senior Kereskedelmi Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Ruházati terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

5.5
A Vevő köteles a Ruházati termék átvételére. Ha a Ruházati termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Senior Kereskedelmi Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Senior Kereskedelmi Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Ruházati termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 5.6 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.

5.6
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint a Kiszállítási díjat a választott Fizetési módnak megfelelően, készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ruházati termék Pick Pack Ponton történő személyes átvétele esetén az átvétel időpontjában köteles a Vételárat a helyszínen készpénzben vagy – ha ez a Pick Pack Ponton biztosított – bankkártyával megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a Vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ruházati termék átvételét megelőzően Barion rendszeren keresztül történő fizetés esetén a Ruházati termék kiszállítására a Vételárnak a Senior Kereskedelmi Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Senior Kereskedelmi Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Senior Kereskedelmi Kft. a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Ruházati termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Ruházati termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Ruházati termék tulajdonjogát a Senior Kereskedelmi Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Ruházati termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Ruházati termékkel kapcsolatos kárveszély a Ruházati termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

 

6.
Elállási Jog

6.1
A Szerződés megkötésétől a Ruházati termék Vevő általi átvételéig a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Ruházati termék nem áll rendelkezésére. Az előző mondatban foglalt esetben a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult, de nem köteles a Ruházati termék helyett a Ruházati termékkel megegyező tulajdonságú új Ruházati terméket a Vevő részére felajánlani. A Senior Kereskedelmi Kft. az elállása során a Teljes árat a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Senior Kereskedelmi Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

6.2
Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Ruházati termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Senior Kereskedelmi Kft.-nek a Senior Kereskedelmi Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@paava.hu e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Ruházati termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Senior Kereskedelmi Kft. részére. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével is megteheti.

6.3
Az Elállási nyilatkozat megtétele után a Senior Kft., ha a Ruházati terméket a Fogyasztó nem a Pick Pack Ponton vette át, haladéktalanul megküldi a Fogyasztó részére a Fogyasztó által korábban használt vagy az Elállási nyilatkozatban kifejezetten megjelölt e-mail címére a Ruházati termék visszaküldéséhez szükséges futárcímkét (a továbbiakban: ”Futárcímke”), továbbá két példányban a fuvarlevelet (a továbbiakban: ”Fuvarlevél”, vagy ”Fuvarlevelek”). A Fogyasztó köteles a Futárcímkét és a Fuvarleveleket kinyomtatni. A Fogyasztó köteles a Futárcímkét a Ruházati termék csomagolására jól látható módon felragasztani, valamint a Fuvarleveleket aláírásával ellátni és a Futárszolgálat alkalmazottjának átadni. A Ruházati terméket a Fogyasztó köteles becsomagolni, ugyanakkor a Fogyasztó nem köteles a Ruházati terméket az eredeti csomagolásában vagy azzal együtt visszaküldeni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Ruházati terméket saját költségén köteles a Senior Kereskedelmi Kft. részére visszajuttatni. A Senior Kereskedelmi Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult addig visszatartani a Ruházati termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Ruházati terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlő módon, hogy a Ruházati terméket visszaküldte a Senior Kereskedelmi Kft. részére. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségének, így különösen a Fuvarlevél aláírásának és a Futárcímke megfelelő rögzítésének nem teljesítése esetében a Senior Kft.-nek nem köteles a Ruházati terméket visszavenni, és a Ruházati termék Vételárát a Fogyasztó részére visszafizetni.

6.4
A jelen ÁSZF 6.3 pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a Fogyasztó a Ruházati terméket a Pick Pack Ponton vette át azzal, hogy a Senior Kft. ebben az esetben csak Futárcímkét küld a Fogyasztó részére, Fuvarlevelet nem. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Ruházati terméket kizárólag a Pick Pack Pontra történő visszaszállítással tudja a Senior Kft. részére visszaküldeni.

6.5
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Ruházati termék méretének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Senior Kereskedelmi Kft.-nek. A Senior Kereskedelmi Kft. megtagadhatja a Ruházati termék visszavételét, ha a Fogyasztó nem tudja a Ruházati terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Senior Kereskedelmi Kft.-nek, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Ruházati termék bevarrt címéjét eltávolította, ha a Ruházati terméken szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb folt található és a kár oka a Ruházati terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Senior Kereskedelmi Kft. megtagadhatja a Ruházati termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Senior Kereskedelmi Kft.-nek, hogy az átvétellel a Senior Kereskedelmi Kft.-nek költsége merülne fel.

6.6
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében minden olyan termék vonatkozásában, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: fehérneműk, alsóruházati termékek).

6.7
Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Senior Kereskedelmi Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár visszafizetésének a jelen pontban foglaltakon kívül más módját nem kérheti.

6.8
A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

6.9
A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

 

7.
Kellékszavatosság

7.1
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Ruházati termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Ruházati terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Ruházati termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a Ruházati termékekre nem vállal jótállást.

7.2
A Felek rögzítik, hogy a Ruházati terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Senior Kereskedelmi Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Ruházati termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Ruházati termék hibájának az oka a Senior Kereskedelmi Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Senior Kereskedelmi Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő Szakvéleményét, a Senior Kereskedelmi Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Ruházati termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Senior Kereskedelmi Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Ruházati termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti a Senior Kereskedelmi Kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Ruházati termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti.

7.3
A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Ruházati termék kijavítását vagy kicserélését. A Senior Kereskedelmi Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Senior Kereskedelmi Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Ruházati termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. A Senior Kereskedelmi Kft. rögzíti, hogy tekintettel a Ruházati termékek jellegére, a Fogyasztó kellékszavatossági igényének jellemzően kicseréléssel tesz eleget. Ha a Fogyasztó a Ruházati termék kézhezvételét követő három napon belül a Ruházati terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Senior Kereskedelmi Kft.-től, amely hiba a Ruházati termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Senior Kereskedelmi Kft. nem dönthet a Ruházati termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést – a Ruházati termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Senior Kereskedelmi Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Ruházati terméknek kicserélést követően a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A Senior Kereskedelmi Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Ruházati termék Senior Kereskedelmi Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

7.4
A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Senior Kereskedelmi Kft.-től, a hibát a Senior Kereskedelmi Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Senior Kereskedelmi Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Ruházati termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

7.5
A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Senior Kereskedelmi Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Senior Kereskedelmi Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.6
A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Ruházati termék általa felfedezett hibájának megjelölésével a kellékszavatossági igényének érvényesítéséről e-mailben vagy postai úton tájékoztatni a Senior Kereskedelmi Kft-t. A Senior Kereskedelmi Kft. a Ruházati termék Senior Kereskedelmi Kft.-hez történő visszaszállítása érdekében a Futárszolgálatot küld a Vevőhöz. A Vevő köteles a Ruházati terméket a Futárszolgálat részére megfelelő csomagolásban átadni és ahhoz a Számla másolatát csatolni. A Ruházati termék jelen pontban foglalt visszaküldésének módjára a jelen ÁSZF 6.3 és 6.4 pontjaiban foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók. Ha a Senior Kereskedelmi Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Ruházati termék Vevőhöz történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Senior Kereskedelmi Kft.-t terhelik.

7.7
A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Senior Kereskedelmi Kft.-t terhelik.

7.8
A Felek rögzítik, Senior Kereskedelmi Kft. jogosult a Ruházati termékeket forgalmazási, bizományosi vagy más, harmadik személlyel a Ruházati termék értékesítésére irányuló jogviszonyban álló személyeken keresztül (a továbbiakban: ”Forgalmazó”) forgalmazni (a továbbiakban: ”Forgalmazás”). Ha a Senior Kereskedelmi Kft. a Ruházati terméket Forgalmazóval fennálló szerződéssel Forgalmazza, a Senior Kereskedelmi Kft.-t a Ruházati termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A Ruházati termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a a Senior Kereskedelmi Kft.-től kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Ruházati terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Ruházati termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Ruházati termék nem felel meg a Senior Kereskedelmi Kft. által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a a Senior Kereskedelmi Kft. által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Ruházati termékre termékszavatosság vonatkozik, a Forgalmazó jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

 

8.
Panaszkezelési Eljárás

8.1
Ha a Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Senior Kereskedelmi Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

8.2
A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Senior Kereskedelmi Kft.-nek elektronikus úton az info@paava.hu e-mail címre írt e-maillel teheti meg.

8.3
A Senior Kereskedelmi Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Senior Kereskedelmi Kft. közötti Szerződés keretében eladott Ruházati termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Senior Kereskedelmi Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Senior Kereskedelmi Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

8.4
Ha a Senior Kereskedelmi Kft. a szavatossági kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Senior Kereskedelmi Kft. megadja. A Senior Kereskedelmi Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Senior Kereskedelmi Kft. három évig megőrzi.

 

9.
A Szerződésekre Vonatkozó Vegyes Rendelkezések

9.1
A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Ruházati termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Senior Kereskedelmi Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

9.2
A Felek rögzítik, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. A Vevő elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Ruházati termékek meghatározott mennyiségben állnak a Senior Kereskedelmi Kft. rendelkezésére, ezért a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult a Ruházati termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Senior Kereskedelmi Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Senior Kereskedelmi Kft. a Honlapon teszi közzé.

9.3
A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Senior Kereskedelmi Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

9.4
A Senior Kereskedelmi Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Ruházati termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

 

10.
Egyéb Rendelkezések

10.1
A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

10.2
Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

10.3
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

10.4
Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Senior Kereskedelmi Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület; 6000 Kecskemét, Árpád körút 4.; levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. A Senior Kereskedelmi Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül.

10.5
Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt.: Budapest, 2016. május 24.
A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2016. május 24 napja.

A paava.hu oldal elkötelezett abban, hogy védje az oldalra látogatók, és vásárlók adatait, beleértve téged is. A PAAVA Clothing csapata is vásárol a paava.hu és más internetes áruházakban is. Ezért mi is fontosnak tartjuk az adatok biztonságos kezelését és védelmét.

 

1.
Fő Fogalmak

1.1

Senior Kereskedelmi Kft.

= SENIOR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 6422 Tompa, Kossuth utca 1/a., cégjegyzékszám: 03-09-101409, adószám: 11020466-2-03, e-mail: info@paava.hu. A Senior Kereskedelmi Kft. 1992. szeptember 30. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel is foglalkozik.

1.2

Honlap

= a www.paava.hu címen elérhető, a Senior Kereskedelmi Kft. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3

Webáruház

= Senior Kereskedelmi Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4

Felhasználók

= a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, Senior Kereskedelmi Kft. által a Honlapon vagy másutt esetlegesen meghirdetett nyereményjátékon részvétel útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

1.5

Ügyfelek

= Senior Kereskedelmi Kft.-vel bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés(ek)”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

1.6

ASZ

= a jelen adatvédelmi szabályzat és annak mindenkori, hatályos változata.

1.7

Személyes adat

= a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8

Egyéb adat

= a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.9

Adat

= a Személyes adat és az Egyéb adat összessége.

1.10

Közérdekű adat

= az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

1.11

Különleges adat

= minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, illetve az Egyéb adat körébe és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

1.12

Adatkezelés

= adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.13

Adatkezelő

= az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

1.14

Adatfeldolgozás

= az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.15

Adatfeldolgozó

= az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

1.16

Adattörlés

= Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

1.17

Adattovábbítás

= Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.18

Hozzájárulás

= a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

1.19

NAIH határozat

= a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: ”NAIH”) NAIH-96754/2016. számú határozata, amellyel a NAIH a Senior Kereskedelmi Kft-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.

1.20

Hírlevél

= a Senior Kereskedelmi Kft. által a Felhasználóknak és/vagy az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában kiküldött és a Senior Kereskedelmi Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.

 

2.
Az ASZ Hatálya, Az ASZ Rendelkezéseinek Elfogadása

2.1
A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2
Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. április 29. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3
A Senior Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A Senior Kereskedelmi Kft. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a Senior Kereskedelmi Kft. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.4
A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásulvétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen ASZ rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az ASZ szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

 

3.
Az Adatkezelés Elvei

3.1
Az Adatkezelés biztonsága: a Senior Kereskedelmi Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Senior Kereskedelmi Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Senior Kereskedelmi Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Senior Kereskedelmi Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(zal)vállalkozási szerződésben a Senior Kereskedelmi Kft.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.

3.2
Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Senior Kereskedelmi Kft. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Senior Kereskedelmi Kft. az általa kezelt Adatokat – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Senior Kereskedelmi Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3
Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A Senior Kereskedelmi Kft. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4
Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy Senior Kereskedelmi Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint esetleges nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze a Senior Kereskedelmi Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

3.5
Az Adatok tárolása: a Senior Kereskedelmi Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6
A Felhasználó illetve az Ügyfél tájékoztatása: a Senior Kereskedelmi Kft. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

3.7
Szabad adatkezelés: valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

3.8
Különleges adat kezelése: a Senior Kereskedelmi Kft. különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

 

4.
Adatkezelés

4.1
A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. a Felhasználók, illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A sütiket a Felhasználó, illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap, illetve a Webáruház meghatározott funkciói kizárólag a meghatározott süti(k) telepítésének elfogadását követően használható(ak). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. ún. rövid időtartamú sütiket (=session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A Rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél, illetve a Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Senior Kereskedelmi Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó, illetve az Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó, illetve az Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

4.2
A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja a Senior Kereskedelmi Kft., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen és érvénytelen.

4.3
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Senior Kereskedelmi Kft. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés bármilyen ok miatt nem jön létre és/vagy a jogügylet bármilyen oknál fogva nem jön létre vagy meghiúsul, a Senior Kereskedelmi Kft. az általa megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni.

4.4
Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Senior Kereskedelmi Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.5
A Felhasználónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Senior Kereskedelmi Kft. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnap Saját fiók szekciójában, illetve véglegesen leiratkozhat az info@paava.hu e-mail címre küldött e-maillel. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait Senior Kereskedelmi Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.7
A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Senior Kereskedelmi Kft. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

4.8
A Senior Kereskedelmi Kft. az Adatot törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.

4.9
A Senior Kereskedelmi Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. A Senior Kereskedelmi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen ASZ hatálya alá. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a Senior Kereskedelmi Kft. birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a Senior Kereskedelmi Kft. felelősséget nem vállal.

 

5.
Jogszabályi Hivatkozás

5.1
A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

6.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1
A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2
A jelen ASZ bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

6.3
A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

6.4
Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és Senior Kereskedelmi Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

A jelen ASZ kelte és hatálybalépésének napja: 2016. április 29. napja